28 ное. 2019

01016-2019-0007 – Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински и лабораторни  консумативи за нуждите на НЦТХ". N           …
11 ное. 2019

Пазарно проучване за подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет „Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“

В изпълнение на писмо с изх. N 26-00-1567 / 01.11.2019 г. на Главния секретар на Министерство на здравеопазването и на ознование на чл.21, ал.2 от ЗОП НЦТХ провежда настоящото Пазарно…
23 окт. 2019

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра“.…
18 сеп. 2019

01016-2019-0006 – Периодични доставки на пакетирани подкрепително – тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
08 юли 2019

01016-2019-0005 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ – прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
16 апр. 2019

01016-2019-0004 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ – прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
10 апр. 2019

01016-2019-0003 – Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване исъхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на…
10 апр. 2019

01016-2019-0002 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019 г. по 20 (двадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за…
22 мар. 2019

01016-2019-0001 – Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни…