Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински и лабораторни  консумативи за нуждите на НЦТХ“.


N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=1973|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1974|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1975|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
4

  {phocadownload view=file|id=1978|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
5

  {phocadownload view=file|id=1976|text=Документация и образци|target=s}

 02.12.2019 г.
6

 {phocadownload view=file|id=1977|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 02.12.2019 г.

7

 {phocadownload view=file|id=1987|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.12.2019 г.

8

 {phocadownload view=file|id=1988|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.12.2019 г.
9

 {phocadownload view=file|id=1992|text=Протокол 1 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.01.2020 г.
10

 {phocadownload view=file|id=1993|text=Съобщение за отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.02.2020 г.
11

 {phocadownload view=file|id=1994|text=Протокол 2 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
12

 {phocadownload view=file|id=1995|text=Протокол 3 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
13

 {phocadownload view=file|id=1996|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
14

 {phocadownload view=file|id=1997|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
15

 {phocadownload view=file|id=1999|text=Договор РД-07-2 от 05.03.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.03.2020 г.
16

 {phocadownload view=file|id=2013|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 18.03.2020 г.