В изпълнение на писмо с изх. N 26-00-1567 / 01.11.2019 г. на Главния секретар на Министерство на здравеопазването и на ознование на чл.21, ал.2 от ЗОП НЦТХ провежда настоящото Пазарно проучване за установяване на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“.


No     Име на докумената
Дата на публикуване
1

 {phocadownload view=file|id=1967|text=Пазарно проучване – компютърна техника за нуждите на НЦТХ|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.11.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1968|text=Приложение 1 – Предложение на участника – образец|target=s}

 11.11.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1969|text=Приложение 2 – Минимални изисквания къмтехническите характеристики|target=s}

 11.11.2019 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1979|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.11.2019 г.