Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ“ 

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=1886|text=Решение за обявяване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.04.2019 г.
2  {phocadownload view=file|id=1887|text=Обявление|target=s}  16.04.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1888|text=Документация|target=s}

 16.04.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 {phocadownload view=file|id=1889|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

 16.04.2019 г.
5

 {phocadownload view=file|id=1890|text=Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) |target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.04.2019 г.
6

 {phocadownload view=file|id=1891|text=Документация – изменена|target=s}

 22.04.2019 г.
7

 {phocadownload view=file|id=1906|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

30.05.2019 г.
8

 {phocadownload view=file|id=1918|text=Обявление за прекратяване на процедура|target=s}

 01.07.2019 г.