Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ“ 

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=1919|text=Решение за обявяване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.07.2019 г.
2  {phocadownload view=file|id=1920|text=Обявление|target=s}  08.07.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1921|text=Документация|target=s}

 08.07.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 {phocadownload view=file|id=1922|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

 08.07.2019 г.
5

  {phocadownload view=file|id=1929|text=Разяснение|target=s}

 22.07.2019 г.
6

{phocadownload view=file|id=1930|text=Решение за прекратяване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 31.07.2019 г.
7

{phocadownload view=file|id=1931|text=Обявление за прекратяване|target=s}

 26.08.2019 г.