Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване исъхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за трансфузионнахематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции


N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=1878|text=Решение за обявяване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1879|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1880|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1881|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 10.04.2019 г.

5

 {phocadownload view=file|id=1884|text=Образец 1 „Заявление за участие“|target=s}

 15.04.2019 г.

6

 {phocadownload view=file|id=1892|text=Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) |target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.04.2019 г.

7

 {phocadownload view=file|id=1893|text=Документация – изменена|target=s}

 19.04.2019 г.

8

 {phocadownload view=file|id=1903|text=Информация при производство по обжалване|target=s}

14.05.2019 г.
9

 {phocadownload view=file|id=1913|text=Отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

17.06.2019 г.
10

{phocadownload view=file|id=1924|target=s}

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !


 16.07.2019
11

 {phocadownload view=file|id=1925|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2019
12

 {phocadownload view=file|id=1926|target=s}

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !


 16,07.2019
13

{phocadownload view=file|id=1923|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2019
14

{phocadownload view=file|id=1938|target=s}

 12.09.2019
15

{phocadownload view=file|id=1939|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
16

{phocadownload view=file|id=1940|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
17

{phocadownload view=file|id=1941|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
18

 {phocadownload view=file|id=1943|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
19

{phocadownload view=file|id=1944|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
20

{phocadownload view=file|id=1942|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
21 

{phocadownload view=file|id=2041|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.04.2020
22 

{phocadownload view=file|id=2042|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
23 

{phocadownload view=file|id=2043|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
24 

{phocadownload view=file|id=2044|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
25 

{phocadownload view=file|id=2045|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
26 

{phocadownload view=file|id=2046|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
27 

{phocadownload view=file|id=2047|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
28 

{phocadownload view=file|id=2048|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
29 

{phocadownload view=file|id=2049|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
30 

{phocadownload view=file|id=2050|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
31 

{phocadownload view=file|id=2051|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
32 

{phocadownload view=file|id=2052|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
33 

 {phocadownload view=file|id=2053|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
34 

 {phocadownload view=file|id=2054|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
35 

 {phocadownload view=file|id=2055|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
36 

 {phocadownload view=file|id=2056|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
37 

 {phocadownload view=file|id=2057|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
38 

 {phocadownload view=file|id=2058|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020