Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019г. по 20 (двадесет) обособени позиции”


 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=1874|text=Решение за обявяване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1875|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1877|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1876|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 10.04.2019 г.

5

 {phocadownload view=file|id=1885|text=Образец 1 „Заявление за участие“|target=s}

 15.04.2019 г.

6

 {phocadownload view=file|id=1894|text=Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) |target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.04.2019 г.

7

 {phocadownload view=file|id=1895|text=Документация – изменена|target=s}

 19.04.2019 г.

8

 {phocadownload view=file|id=1898text=ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА |target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.05.2019 г.
9

 {phocadownload view=file|id=1914|text=Отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.05.2019 г.
10

 {phocadownload view=file|id=1915|text=Протокол 2|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
11

 {phocadownload view=file|id=1916|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
12

 {phocadownload view=file|id=1917|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
13

{phocadownload view=file|id=1932|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 28.08.2019 г.
14

 {phocadownload view=file|id=1933|text=Договор РД-07-05 / 10.07.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
15

 {phocadownload view=file|id=1934|text=Договор РД-07-06 / 11.07.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
16

 {phocadownload view=file|id=1935|text=Договор РД-07-08 / 19.07.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
17

 {phocadownload view=file|id=1936|text=Договор РД-07-09 / 22.07.2019 г. |target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
18

 {phocadownload view=file|id=1937|text=Договор РД-07-10 / 23.07.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.