Национална автоматизирана информационна система /АИС/

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.10

„Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система /АИС/ на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в България“,

съфинансиран от МТСП със средства по ОП РЧР


Компонент „Национална автоматизирана информационна система на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в България“


През м. септември 2011 г. стартира проект BG051PO001-6.2.10 „Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система /АИС/ на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в България“, съфинансиран от МТСП със средства по ОП РЧР.

Целта на проекта е изработването и пускането в експлоатация на автоматизирана информационна система (ИС) на ЦТХ и ОТХ в страната, позволяваща работа с данните за кръвовземането, диагностиката, преработката, съхранението и експедицията на кръв и кръвни съставки в реално време от всяка точка в страната.

С изграждането на ИС ще се постигне:

 • Достъп до актуална информация за донорите във всеки един момент о всяка една структура на трансфузионната система, осигуряваще безопасност на кръводаряването и на дарената кръв;
 • Гарантиране на стандартност и проследяемост на процедурите по диагностика, преработка, съхранение и експедиция на кръвта и кръвните съставки;
 • Информация за наличните кръв и кръвни съставки и тяхното местоположение във всеки един момент;
 • Изграждане на националните регистри на кръводарителите и кръвните съставки по чл.36 от ЗККК;
 • Автоматизиране на дейностите по трансфузионния надзор;

Срокът за окончателно приключване на проекта след удължаване е м. септември 2015 г.

Проектът е на обща стойност 547 469.60 лева.

 

В рамките на проекта бяха завършени следните задачи:


1. Изграждане на база данни (БД) и специализиран софтуер за работа с нея:


 • Изградена е централизирана база данни;
 • Изработен е специализиран софтуер за управлението на базата данни;
 • Изграден е специализиран интерфейс, позволяващи достъп до специализирания софтуер през Интернет;
 • Проведени са 6 обучения от типа „обучение на обучители“ на общо 175 потребителя на АИС в страната;
 • Изработено е ръководство от типа „Step by step” за работа с АИСТХ.


2. Изграждане на комуникационна свързаност между ЦТХ и ОТХ, осигуряваща достъп до ИС.


 • Изграден е временен VPN за връзкана всички структури на трансузионната система с АИС;
 • Изграден е временен 3G VPN за връзка на мобилните екипи на центровете и отделенията с АИС.

В проес на провеждане е процедура за изграждане на комуникация между центровете и отделенията за трансфузионна хематология и за доставка на базов хардуер за системата.