Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 21 обособени позиции“.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=2019|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2020|text=Обявление за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2021|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 23.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2022|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2023|text=Документи и образци|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2040|text=Отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.04.2020 г.

7

 {phocadownload view=file|id=2069|text=Протокол 1 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

8

 {phocadownload view=file|id=2070|text=Протокол 2 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

9

 {phocadownload view=file|id=2071|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

10

 {phocadownload view=file|id=2072|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

11

 {phocadownload view=file|id=2084|text=Договор РД-07-10 от 27.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.05.2020 г.

12

 {phocadownload view=file|id=2086|text=Договор РД-07-11 от 02.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.

13

 {phocadownload view=file|id=2108|text=Договор РД-07-14 от 08.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.

14

 {phocadownload view=file|id=2109|text=Договор РД-07-16 от 08.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.