Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по четири обособени позиции“.

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=2006|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2007|text=Обявление за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
3

 {phocadownload view=file|id=2008|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
4

 {phocadownload view=file|id=2009|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 16.03.2020 г.

5

 {phocadownload view=file|id=2010|text=Документация (работни файлове)|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.

6

 {phocadownload view=file|id=2012|text=Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.03.2020 г.

7

 {phocadownload view=file|id=2029|text=Протокол 1 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

8

 {phocadownload view=file|id=2031|text=Протокол 2 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

9

 {phocadownload view=file|id=2032|text=Съобщение за отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

10

 {phocadownload view=file|id=2038|text=Протокол 3 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.04.2020 г.

11

 {phocadownload view=file|id=2066|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

12

 {phocadownload view=file|id=2067|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

13

 {phocadownload view=file|id=2077|text=Договор № РД-07-03 от 11.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2020 г.

14

 {phocadownload view=file|id=2078|text=Договор № РД-07-05 от 12.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2020 г.

15

 {phocadownload view=file|id=2081|text=Договор РД-07-07 от 26.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.05.2020 г.

16

 {phocadownload view=file|id=2082|text=Договор РД-07-09 от 27.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.05.2020 г.

17

 {phocadownload view=file|id=2085|text=Обявлемие за възложена поръчка|target=s}

 01.06.2020 г.