`Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договор”;

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

`1

{phocadownload view=file|id=1760|text=Решение за откриване  на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

27.07.2018 г.
2

{phocadownload view=file|id=1761|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2018 г.
3

{phocadownload view=file|id=1762||text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2018 г.
4

{phocadownload view=file|id=1763|text=Образци на документи|target=s}

 27.07.2018 г.
5

{phocadownload view=file|id=1764|text= Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ –
zа преглед и за компютърна обработка;

 27.07.2018
6

{phocadownload view=file|id=1792||text=Протокол|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.10.2018
7

{phocadownload view=file|id=1793|text=Съобщение|target=s}

 01.10.2018
8

{phocadownload view=file|id=1800|text=Протокол 2|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
9

{phocadownload view=file|id=1801|text=Доклад от работата на комисията|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
10

{phocadownload view=file|id=1802|text=Решение|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
11

{phocadownload view=file|id=1805|text=Договор ОП-11-18 от 26.10.2018 г. с приложения|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.10.2018
12

 {phocadownload view=file|id=1851|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 03.04.2019