Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и
съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна
хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1


{phocadownload view=file|id=1758|text=Решение за откриване  на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

26.07.2018 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1757|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.07.2018 г.
3

{phocadownload view=file|id=1756|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.07.2018 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1759|text=Образци на документи|target=s}

 26.07.2018 г.
5

{phocadownload view=file|id=1766|text= Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s} Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ –

за преглед и за компютърна обработка;

 26.07.2018

6

{phocadownload view=file|id=1767|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.08.2018

7

{phocadownload view=file|id=1770|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.08.2018

8

{phocadownload view=file|id=1771|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.08.2018

9

 {phocadownload view=file|id=1776|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 

 20.08.2018

 

10

{phocadownload view=file|id=1790|text=Протокол 1|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.09.2018

11

{phocadownload view=file|id=1791|text=Съобщени за отваряне на цени|target=s}

 26.09.2018

12

{phocadownload view=file|id=1794||text=Протокол 2||target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

05.10.2018
13

{phocadownload view=file|id=1795|text=Съобщение|target=s}

05.10.2018
14

{phocadownload view=file|id=1797|text=Протокол 3|target=s}

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.10.2018
15

{phocadownload view=file|id=1798|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.10.2018
16.

 {phocadownload view=file|id=1799text=Решение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.10.2018
17

 {phocadownload view=file|id=1830text=Обявление|target=s}

 10.01.2019
18

 {phocadownload view=file|id=1841|text=Договор ОП-12-18 от 06.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
19

 {phocadownload view=file|id=1842|text=Договор ОП-13-18 от 06.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
20

 {phocadownload view=file|id=1843|text=Договор ОП-14-18 от 06.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
21  {phocadownload view=file|id=1844|text=Договор ОП-15-18 от 13.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
22  {phocadownload view=file|id=1845|text=Договор ОП-16-18 от 15.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
23  {phocadownload view=file|id=1846|text=Договор ОП-17-18 от 15.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
24  {phocadownload view=file|id=1847|text=Договор ОП-18-18 от 22.11.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
25  {phocadownload view=file|id=1848|text=Договор ОП-24-18 от 05.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
26  {phocadownload view=file|id=1849|text=Договор ОП-25-18 от 06.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
27  {phocadownload view=file|id=1850|text=Договор ОП-29-18 от 12.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019