Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)“ 

 

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
 {phocadownload view=file|id=1735|text=Решение за стартиране на процедура|target=s}
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2018 г.
2
 {phocadownload view=file|id=1736|text=Покана|target=s}
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2018 г.
3
 {phocadownload view=file|id=1737|text=Документи|target=s}
 29.05.2018 г.
4
 {phocadownload view=file|id=1738|text= Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}
 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - 
за преглед и за компютърна обработка;
 29.05.2018 г.
5

 {phocadownload view=file|id=1739|text=Протокол 1|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г.
6

 {phocadownload view=file|id=1740|text=Протокол 2|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
7

 {phocadownload view=file|id=1741|text=Протокол от проведени преговори|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
8

 {phocadownload view=file|id=1742|text=Доклад на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
9

 {phocadownload view=file|id=1743|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
10

{phocadownload view=file|id=1744|text=Договор ОП-04-18 / 06.06.2018 с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 14.06.2018 г.