Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 16 обособени позиции“.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=2098|text=Решение за откриване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2097|text=Обявление за откриване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г. 

 {phocadownload view=file|id=2099|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 11.06.2020 г.

 

 4 

 {phocadownload view=file|id=2100|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 

 {phocadownload view=file|id=2102|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2101|text=Документация и образци|target=s} 

 11.06.2020 г.

7

{phocadownload view=file|id=2112|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2020 г.

8

 {phocadownload view=file|id=2114|text=Протокол 1 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

9

 {phocadownload view=file|id=2115|text=Протокол 2 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

10

 {phocadownload view=file|id=2116|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

11

 {phocadownload view=file|id=2117|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

11

 {phocadownload view=file|id=2118|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.09.2020г.
12

 {phocadownload view=file|id=2119|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.09.2020г.
13

 {phocadownload view=file|id=2120|text=Обявлемие за възложена поръчка|target=s}

 18.09.2020 г.