Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020г., групирани в 3 обособени позиции“.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=2024|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2025|text=Обявление за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.
3

 {phocadownload view=file|id=2026|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 23.03.2020 г.

4

 {phocadownload view=file|id=2027|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

5

 {phocadownload view=file|id=2028|text=Документи и образци|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

6

 {phocadownload view=file|id=2039|text=Протокол 1 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2020 г.

7

 {phocadownload view=file|id=2059|text=Протокол 2 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.04.2020 г.

8

 {phocadownload view=file|id=2061|text=Протокол 3 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.04.2020 г.

9

 {phocadownload view=file|id=2062|text=Съобщение за отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.04.2020 г.

10

 {phocadownload view=file|id=2073|text=Протокол 4 от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

11

 {phocadownload view=file|id=2074|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

12

 {phocadownload view=file|id=2075|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

13

 {phocadownload view=file|id=2080|text=Договор РД-07-06 от 21.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.05.2020 г.
14

 {phocadownload view=file|id=2083|text=Договор РД-07-08 от 27.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.05.2020 г.
15

 {phocadownload view=file|id=2087|text=Договор РД-07-12 от 02.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.
16

 {phocadownload view=file|id=2091|text=Договор РД-07-13 от 05.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.06.2020 г.
17

 {phocadownload view=file|id=2106|text=Договор РД-07-15 от 08.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.
18

 {phocadownload view=file|id=2107|text=Договор РД-07-17 от 17.06.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.
19.

{phocadownload view=file|id=2110|target=s}

 06.07.2020