Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции – СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции”


N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=1836|text=Решение за обявяване на прожедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1837|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1834|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1835|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 25.03.2019 г

5

 {phocadownload view=file|id=1896|text=Протокол 1|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.05.2019 г.

6

 {phocadownload view=file|id=1897|text=Отваряне на ценови предложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.05.2019 г.

7


{phocadownload view=file|id=1899|text=Протокол 2|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
8

 {phocadownload view=file|id=1900|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
9

 {phocadownload view=file|id=1901||text=Решение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
10

{phocadownload view=file|id=1909|target=s}

12.06.2019
11

 {phocadownload view=file|id=1912|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.06.2019
12

{phocadownload view=file|id=1911|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.06.2019
13

{phocadownload view=file|id=1907|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.06.2019
14

{phocadownload view=file|id=1910|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.06.2019
15

 {phocadownload view=file|id=2014|text=Обявление за приключен договор РД-07-1 от 14.05.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.03.2020 г.
16

 {phocadownload view=file|id=2015|text=Обявление за приключен договор РД-07-2 от 14.05.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

19.03.2020 г. 
17

 {phocadownload view=file|id=2016|text=Обявление за приключен договор РД-07-3 от 28.05.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

19.03.2020 г. 
18

 {phocadownload view=file|id=2017|text=Обявление за приключен договор РД-07-4 от 05.06.2019 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

19.03.2020 г.