Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”


N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=1786|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1787|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1788|text=Документация и образци|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1789|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 25.09.2018 г.

5

{phocadownload view=file|id=1796|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.10.2018 г.

6

 {phocadownload view=file|id=1803|text=До заинтересованите лица N1998 / 19.10.2018|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.10.2018 г.

7

 {phocadownload view=file|id=1804|text=Образец 9|target=s}

 19.10.2018 г.

8

 ВАЖНО!

Във връзка с постъпила Жалба уведомяваме заинтересованите участници, че в Комисията по защита на конкуренцията е образувано производство … pdf button

 {phocadownload view=file|id=1806|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.10.2018 г.

9

 {phocadownload view=file|id=1832|text=Решение/обявление за изменение/допълнителна информация|target=s}

15.02.2019 г.

10

 {phocadownload view=file|id=1840|text=Отваряне на ценови предложения|target=s}

 02.04.2019 г.

11

 {phocadownload view=file|id=1873|text=Протокол 1|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

12

 {phocadownload view=file|id=1871|text=Протокол 2|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

13

 {phocadownload view=file|id=1882|text=Доклад|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

14

 {phocadownload view=file|id=1872|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.
15

Поради технически проблем, възникнал при качването на документ „Протокол 1“ – дублирана стр. 4 за сметка на стр. 7, публикуваме документа отново.

{phocadownload view=file|id=1883|text=Протокол 1|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.04.2019 г.
16

{phocadownload view=file|id=1902text=Информация при производство по обжалване|target=s}

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2019
17

{phocadownload view=file|id=1927|target=s}

 Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 18.07.2019
18

{phocadownload view=file|id=1928|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 22.07.2019 г.