Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции


 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 


 {phocadownload view=file|id=1782|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1783|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1784|text=Документация и образци|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
4

 {phocadownload view=file|id=1785|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 03.09.2018 г.

5.

{phocadownload view=file|id=1807|text=Протокол 1|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.11.2018 г.
6

{phocadownload view=file|id=1808|text=Съобщение|target=s}

 06.11.2018 г. 
7

{phocadownload view=file|id=1812|text=Протокол 2|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
8

 {phocadownload view=file|id=1813|text=Доклад от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
9

 {phocadownload view=file|id=1814|text=Решение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
10

 {phocadownload view=file|id=1783text=Обявление|target=s}

 04.02.2019 г.
11  {phocadownload view=file|id=1852|text=Договор ОП-27-18 от 06.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
12  {phocadownload view=file|id=1853|text=Договор ОП-28-18 от 10.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
13  {phocadownload view=file|id=1854|text=Договор ОП-30-18 от 12.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
14  {phocadownload view=file|id=1855|text=Договор ОП-31-18 от 13.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
15  {phocadownload view=file|id=1856|text=Договор ОП-32-18 от 17.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
16  {phocadownload view=file|id=1857|text=Договор ОП-33-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г.