Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV (HIV1 и HIV2)/ хепатит В/ хепатит С чрез NAT технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология апаратура – 6 броя автоматизирани и интегрирани системи Proleix Panther„.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=2092|text=Решение за откриване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.06.2020 г.
2  {phocadownload view=file|id=2093|text=Покана|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.06.2020 г.
3

 {phocadownload view=file|id=2094|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

 10.06.2020 г.

4

 {phocadownload view=file|id=2095|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 10.06.2020 г.
5  {phocadownload view=file|id=2096|text=Документи и образци|target=s}  10.06.2020 г.
6

 {phocadownload view=file|id=2103|text=Протокол от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
7

 {phocadownload view=file|id=2104|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
8

 {phocadownload view=file|id=2105|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
9

 {phocadownload view=file|id=2113|text=Договор РД-07-18 от 20.07.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.07.2020 г.