Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 60 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV (HIV1 и HIV2)/ хепатит В/ хепатит С чрез NAT технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология апаратура – 6 броя автоматизирани и интегрирани системи Proleix Panther„.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=2033|text=Решение за откриване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2034|text=Покана|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2020 г.
3

 {phocadownload view=file|id=2035|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

 03.04.2020 г.

4

 {phocadownload view=file|id=2036|text=Техническа спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 03.04.2020 г.
5

 {phocadownload view=file|id=2037|text=Документи и образци|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 03.04.2020 г.
6

 {phocadownload view=file|id=2065|text=Протокол от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 30.04.2020
7

 {phocadownload view=file|id=2063|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 30.04.2020
8

 {phocadownload view=file|id=2064|target=s}9

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 30.04.2020
9

 {phocadownload view=file|id=2079|text=Договор РД-07-04 от 12.05.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 14.05.2020
10

 {phocadownload view=file|id=2076|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 15.05.2020