ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.22б, ал.2, т.21 от ЗОП


Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) е лечебно заведение по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, второстепен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на здравеопазването и като такова е Възложител по смисъла на чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата и на основание чл.8,ал.3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори се извършват от Директора на НЦТХ.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Национален център по трансфузионна хематология можете да получите от следните длъжностни лица:

Елиян Михайлов – юрисконсулт в НЦТХ, тел: 02 / 92 104 26 (от 08:00 до 16:30ч.)

Емилия Стоянова – Служител Човешки ресурси, тел: 02 / 92 104 62; За информация за обществени поръчка възлагани по проект ВG051PО001-6.2.10 „Национална информационна система по трансфузионна хематология“.

Данни за кореспонденция с Националния център по трансфузионна хематология във връзка с обявяваните и възлагани от него обществени поръчки:  

Адрес: гр.София 1202, Район Сердика, ул. „Братя Миладинови” № 112 – НЦТХ;

Телефони: 02 / 92 104 17 – секретар; 02 / 92 10462- Деловодство на НЦТХ;

Факс: 02 / 92 104 19 и 02 / 92 104 83

Електронна поща: ncth_bg@abv.bg

Официална страница на НЦТХ в интернет: www.ncth.bg

Работно време на деловодство на НЦТХ: 07:30ч. до 16:00ч.