Банер
01016-2020-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 16 о.п.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 16 обособени позиции".

N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г. 

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 11.06.2020 г.

 

 4 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.06.2020 г.

 

 

 11.06.2020 г.

7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2020 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2020 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.09.2020г.
12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.09.2020г.
13

 

 18.09.2020 г.