Банер
01016-2020-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020г., групирани в 3 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020г., групирани в 3 обособени позиции".

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.
3

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 23.03.2020 г.

4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2020 г.

7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.04.2020 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.04.2020 г.

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.04.2020 г.

10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.05.2020 г.

13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.05.2020 г.
14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.05.2020 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.
16

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.06.2020 г.
17

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.
19.

 06.07.2020