Банер
01016-2020-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 21 о.п.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 21 обособени позиции".

N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 23.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.04.2020 г.

7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.05.2020 г.

12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.

13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.

14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.06.2020 г.