Банер
01016-2020-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика за трансмисивни инфекции за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по четири обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по четири обособени позиции".

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 16.03.2020 г.

5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.03.2020 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.03.2020 г.

7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.04.2020 г.

10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.04.2020 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.05.2020 г.

13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2020 г.

14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2020 г.

15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.05.2020 г.

16

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.05.2020 г.

17

 

 01.06.2020 г.