Банер
01016-2019-0007 - Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински и лабораторни  консумативи за нуждите на НЦТХ".


N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
4

  

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019 г.
5

  

 02.12.2019 г.
6

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 02.12.2019 г.

7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.12.2019 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.12.2019 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.01.2020 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.02.2020 г.
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.02.2020 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.03.2020 г.
16

 

 18.03.2020 г.