Банер
01016-2019-0005 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ - прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.07.2019 г.
2    08.07.2019 г.
3

 

 08.07.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 

 08.07.2019 г.
5

 

 22.07.2019 г.
6

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 31.07.2019 г.
7

 26.08.2019 г.