Банер
01016-2019-0004 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ - прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.04.2019 г.
2    16.04.2019 г.
3

 

 16.04.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 

 16.04.2019 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.04.2019 г.
6

 

 22.04.2019 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

30.05.2019 г.
8

 

 01.07.2019 г.