Банер
01016-2019-0003 - Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване исъхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за трансфузионнахематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции


N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 10.04.2019 г.

5

 

 15.04.2019 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.04.2019 г.

7

 

 19.04.2019 г.

8

 

14.05.2019 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

17.06.2019 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !


 16.07.2019
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2019
12

 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !


 16,07.2019
13

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.07.2019
14

 12.09.2019
15

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
16

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
17

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
19

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
20

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.09.2019
21 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.04.2020
22 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
23 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
24 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
25 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
26 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
27 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
28 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
29 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
30 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
31 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
32 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
33 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
34 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
35 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
36 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
37 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020 
38 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

23.04.2020