Банер
01016-2019-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019 г. по 20 (двадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019г. по 20 (двадесет) обособени позиции”


 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.04.2019 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 10.04.2019 г.

5

 


 15.04.2019 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.04.2019 г.

7

 

 19.04.2019 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.05.2019 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.05.2019 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 24.06.2019 г.
13

 28.08.2019 г.
14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
16

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
17

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.08.2019 г.