Банер
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по 12 обособени позиции за нуждите на Национален център за трансфузионна хематология (НЦТХ)" – съгласно инвестиционната програма