Банер
Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска апаратура /оборудване / ПИС / асансьорна уредба, собственост на НЦТХ групирани в ХVІІ обособени позиции”