Банер
Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV (HIV-1 и HIV-2)/Хепатит Б/Хепатит C чрез NAT технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология апаратура

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV (HIV1 и HIV2)/ хепатит В/ хепатит С чрез NAT технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология апаратура - 6 броя автоматизирани и интегрирани системи Proleix Panther".

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.06.2020 г.
2  

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.06.2020 г.
3

 

 10.06.2020 г.

4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 10.06.2020 г.
5    10.06.2020 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 22.06.2020 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.07.2020 г.