Банер
Пазарно проучване за подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет "Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“

В изпълнение на писмо с изх. N 26-00-1567 / 01.11.2019 г. на Главния секретар на Министерство на здравеопазването и на ознование на чл.21, ал.2 от ЗОП НЦТХ провежда настоящото Пазарно проучване за установяване на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет "Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“.


No     Име на докумената
Дата на публикуване
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.11.2019 г.
2

 

 11.11.2019 г.
3

 

 11.11.2019 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.11.2019 г.