Банер
PP-006-16

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на буфери, етилови алкохоли, сухи и течни хранителни среди за микробиологична диагностика, химикали и други консумативи за лабораторна употреба групирани по 13 (тринадесет ) обособени позиции за нуждите на НЦТХ за период от една година, считано от сключване на договор”.

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване  
1    18.05.2016
2    18.05.2016
3    18.05.2016
4

Важно!

Първоначалния срок за получаване на оферти се удължава до 16:00 часа на 06.06.2016 г. 

 

 01.06.2016 г.
5

 08.06.2016 г.
6

 07.07.2016 г.
7

 01.,8.2016 г.

 

В кратката информация за обявата публикувана в портала на агенцията за обществени поръчки с IDN 9053240 е допусната техническа грешка в номер на обявата, където е посочено № ОП-069. Следва да се има предвид, че номера на обявата е № ОП-096.