{phocadownload view=file|id=2144|target=s}

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

1202 София, ул.”Братя Миладинови” № 112

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68, ал. 7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № РД-01-93/19.12.2022 г. на Директора на НЦТХ,

 

Обявява конкурс

за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра”

на Национален център по трансфузионна хематология

 

Място на работа – гр. София, ул.”Братя Миладинови” № 112

Характер на работата предлага и дава съгласие за назначаване и освобождаване на професионалистите по здравни грижи и асоциираните специалисти, както и на санитарно-хигиенните кадри, планира и организира цялостната дейност по здравни грижи и асоциирани специалности в НЦТХ, отговаря за хигиената, складирането, транспортирането и обезвреждането на опасните болнични отпадъци, както и битовия отпадък, организира и ръководи Съвета по здравни грижи, оказва съдействие на старши медицински сестри и лаборанти в дейността като такива, отговаря за икономическата ефективност на дейността по здравни грижи, икономично и ефективно използване на хигиенни, канцеларски и други материали, организира дейностите на учебния процес на професионалистите по здравни грижи и асоциираните специалисти, отчита дейността си пред Директора.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователен ценз – образователна и квалификационна степен „бакалавър” или по-висока по специалността „Управление на здравните грижи”;
 • Професионален опит –минимум 5 години трудов стаж като медицинска сестра;
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителни квалификации, които при равни други условия представляват предимство – владеене на чужд език, научна степен, опит като старша или главна медицинска сестра;
 • Писмен проект на тема „Планиране, подбор, квалификация и управление на специалистите по здравни грижи в НЦТХ за тригодишен период (2023 г.- 2025 г.)”.

Начин на провеждане на конкурса – Комисия оценява професионалната подготовка и други качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността. С допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване и защита на предварително изготвения писмен проект на тема „Планиране, подбор, квалификация и управление на специалистите по здравни грижи в НЦТХ за тригодишен период (2023 г.- 2025 г.)”.

Необходими документи за участие:

 • Заявление;
 • Автобиография CV Eвропейски формат;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
 • Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока по специалността „Управление на здравните грижи”;
 • Удостоверение за трудов стаж по специалността или копие от трудовата книжка;
 • Документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация ако има такива;
 • Писмен проект на тема „Планиране, подбор, квалификация и управление на специалистите по здравни грижи в НЦТХ за тригодишен период (2023 г.- 2025 г..)”.

Място на подаване на документите – гр. София, 1202, НЦТХ, ул. Братя Миладинови № 112, деловодство всеки работен ден от 07.30ч до 16.00ч. тел 02 92 104 62.

Срок за подаване на документите – 1 (един) месец от датата на публикуване на обявата.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, като писмения проект е запечатан в друг непрозрачен плик и се прилага в едно с документите.

Срок на трудовото правоотношение – Споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 и чл. 96 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ ще се сключи с класиралия се на първо място кандидат за срок от три години.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено (по имейл или по пощата) за датата, часа на започване и мястото на провеждане на събеседването.

Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на НЦТХ ина сайт www.ncth.bg .