{phocadownload view=file|id=2133|target=s}

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 6, ал. 2 и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и Заповед N РД01-55/25.05.2021 г. на Директора на НЦТХ

ОБЯВЯВА

I. Конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение „Кръводаряване”;

2. Началник отделение „Имунохематологична диагностика на кръвта”;

3. Началник отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции”;

4. Началник отделение „Преработка, етикетиране и освобождаване на дарена кръв”;

5. Началник отделение „Експедиция на кръв и кръвни съставки”]

6. Началник лаборатория „Лаборатория за осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки“.

 1. II.Място на работата – гр. София, ул. Братя Миладинови № 112, НЦТХ
 2. III.Характер на работата – Лекар, началник отделение, отговаря за цялостната дейност в отделението
 3. IV.Определям следните изисквания за заемане на длъжността:
 4. 1.Образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 5. 2.Призната специалност по трансфузионна хематология;
 6. 3.Трудов стаж по специалността „Транфузионна хематология” не по-малък от 5 години.
 1. V. Определям следните необходими документи за участие:
  1. 1.Заявление за участие в конкурса;
  2. 2.Професионална автобиография;
  3. 3.Диплома за завършено висше медицинско образование – копие;
  4. 4.Диплома за придобита специалност – копие;
  5. 5.Удостоверение за трудов стаж или копие от трудова книжка;
  6. 6.Удостоверение за членство в БЛС;
  7. 7.Писмен проект по посочена тема.

 VI. Определям начин за провеждане на конкурса:

 1. 1.Обявление за конкурса да се обяви в тридневен срок на официалната интернет страница на НЦТХ и в централния печат;
 2. 2.Кандидатите разработват писмена работа, по профила на отделението, за което кандидатстват, на тема „Стратегия и развитие на отделението”;
 3. 3.Срок за подаване на документи – 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата;
 4. 4.Място за подаване на документи – гр. София, 1202 НЦТХ, ул. Братя Миладинови №112, деловодство, всеки работен ден от 7:30 ч. до 16:00 ч., тел. 02/9210462, като на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за Началник отделение за съответното отделение.
 5. 5.Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан за коя длъжност се кандидатства;
 6. 6.Писменият проект се представя в отделен запечатан непрозрачен и надписан плик, поставен в плика с необходимите документи;
 7. 7.При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването;
 8. 8.На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът ще се проведе в два етапа:

Първи етап – Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса;

Втори етап – Оценка на представените проекти на допуснатите до втория етап кандидати и събеседване с тях по темата.

 1. 9.За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите да бъдат уведомени писмено /по имейл или по поща/.
 2. 10.Срок на трудовото правоотношение – Споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 и чл. 96 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология ще се сключи с класиралия се на първо място кандидат за всяко отделение за срок от три години.
 3. 11.Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на НЦТХ и в сайта на Центъра – www.ncth.bg.