02 май 2024

ОБЯВА

Национален център по трансфузионна хематология - гр. София търси да назначи на работа медицински сестри.Изисквания към кандидатите:- Диплома за медицинска сестра;- Добра компютърна грамотност;- Умения за работа в екип;- Отговорност,…
25 май 2021

Обявление за конкурс за началници на отделения в НЦТХ

{phocadownload view=file|id=2133|target=s} НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯНа основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения,…
20 май 2021

Обява за Лекар

Национален център по трансфузионна хематология - гр. София търси да назначи на работа лекар. Изисквания към кандидатите: - Висше образование - Магистър по медицина; - Добра компютърна грамотност; - Умения…
08 май 2018

Обявление за конкурс за началници на отделения в НЦТХ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 6, ал. 2 и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и Заповед N ЛС 85/02.05.2018 г. на Директора на НЦТХ

 ОБЯВЯВА

I. Конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение „Кръводаряване“;

2. Началник отделение „Имунохематологична диагностика на кръвта“;

3. Началник отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции“;

4. Началник отделение „Преработване, етикетиране и освобождаване на дарена кръв“;

5. Началник отделение „Съхранение и разпределение на кръвни съставки“.

НЦТХ обявява конкурс за  Главна медицинска сестра

 

УТВЪРДИЛ:

Доц. д-р А. Андреев, д.м.

Директор на НЦТХ

 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

1202 София, ул.”Братя Миладинови” № 112

На основание чл. 90 и чл. 91  от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68, ал. 7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения,

обявява конкурс за  Главна медицинска сестра

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  •  Образователен ценз – образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи“;
  •  Трудов стаж – кандидатите трябва да са работили в лаборатория, отделение или център по трансфузионна хематология;
  •  Компютърна грамотност;
  •  При равни други условия владеенето на чужд език е предимство.

            Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по предварително  изготвен писмен проект на тема „Виждане за развитието на Национален център по трансфузионна хематология за следващите три години (2014 г.-2016 г.)”.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление за допускане до конкурс, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; диплома за завършено образование по специалността „медицинска сестра”; удостоверение за трудов стаж по специалността или копие от трудовата книжка; медицинско свидетелство; медицинска справка от психодиспансер; свидетелство за съдимост; документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; здравен проект на тема „Виждане за развитието на Национален център по трансфузионна хематология за следващите три години (2014 г.-2016 г.)”.

Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик се подават  в отдел „Деловодство и Личен състав” в  30-дневен срок от публикуването на обявата. Срокът за подаване на документи е до 11.06.2013 г. , 15.30 часа.

За справки: тел. 02/ 92-104-62; факс 92-104-19.

  

Изготвил:

/Е.Стоянова-Служител ЧР/