НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 6, ал. 2 и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и Заповед N ЛС 85/02.05.2018 г. на Директора на НЦТХ

 ОБЯВЯВА

I. Конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение „Кръводаряване“;

2. Началник отделение „Имунохематологична диагностика на кръвта“;

3. Началник отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции“;

4. Началник отделение „Преработване, етикетиране и освобождаване на дарена кръв“;

5. Началник отделение „Съхранение и разпределение на кръвни съставки“.

II. Място на работа – гр. София, ул. „Братя Миладинови“ 112, НЦТХ

III. Характер на работата – Лекар, началник отделение отговаря за цялостната дейност в отделението.

IV. Изисквания за заемане на длъжносттите:

1 . Образователно-квалификационна степен „Магистьр“ по медицина;

2. Призната специалност по трансфузионна хематология;

3. Трудов стаж по специалността „Транфузионна хематология“ не по-малък от 5 години;

V. Необходими документи за участие:

1 . Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено висше медицинско образование – копие;

4. Диплома за придобита специалност – копие;

5. Удостоверение за трудов стаж или копие от трудова книжка;

6. Удостоверение за членство в БЛС;

7. Писмен проект по посочена тема.

VI. Начин за провеждане на конкурса:

1. Кандидатите разработват писмена работа, по профила на отделението, за което кандидатстват, на тема
„Медицинска и икономическа ефективност на отделение Контрол върху разходите и
качеството на работа. Устройство, дейност и вътрешен ред на отделението. Въвеждане на нови методи в
диагностично-производствения процес за подобряване на качеството. Ръководство на учебния процес
на медицинските специалисти.“

2. Срок за подаване на документите – 1 (един) месец от датата на публикуване на обявата.

3. Място за подаване на документите – гр. София, 1202, НЦТХ, ул. „Братя Миладинови“ N
112, деловодство, всеки работен ден от 07.30 ч. до 16.00 ч.; тел. 02 / 92 104 62. На кандидатите се предоставя
длъжностна характеристика за Началник отделение за съсгтветното отделение.

4. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан за коя длъжносг се кандидатства.

Писменият проект се представя в отделен запечатан непрозрачен и надписан плик, поставен в общ
плик с плика с необходимите документи.

5. На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът ще се проведе в два етапа:

– Първи етап – Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания за допускане на
кандидатите до втория етап на конкурса;

– Втори етап – Оценка на представените проекта на допуснатите до втория етап кандидата и събеседване
с тях по темата.

6. За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса кандидатите да бъдат уведомени
писмено (по имейл или по поща).

7. Срок на трудовото правоотношение – Споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 и чл. 96 от КТ във
връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за
трансфузионна хематология ще се сключи с класиралия се на първо място кандидат за всяко отделение за
срок от три години.

8. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационного табло във фоайето на НЦТХ и в
сайта на центъра – www.ncth.bg.

За справки: тел. 02/ 92-104-62; факс 92-104-19

 

{phocadownload view=file|id=1723|text=Заповед № ЛС 85-02.05.18-Откриване на конкурс за началници на отделения в НЦТХ|target=s}

{phocadownload view=file|id=1724|text=Обявление за конкурс-началници на отделения в НЦТХ|target=s}