Банер
НЦТХ обявява конкурс за Главна медицинска сестра

НЦТХ обявява конкурс за  Главна медицинска сестра

 

УТВЪРДИЛ:

Доц. д-р А. Андреев, д.м.

Директор на НЦТХ

 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

1202 София, ул.”Братя Миладинови” № 112

На основание чл. 90 и чл. 91  от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68, ал. 7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения,

обявява конкурс за  Главна медицинска сестра

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  •  Образователен ценз - образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността "Управление на здравните грижи";
  •  Трудов стаж – кандидатите трябва да са работили в лаборатория, отделение или център по трансфузионна хематология;
  •  Компютърна грамотност;
  •  При равни други условия владеенето на чужд език е предимство.

            Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по предварително  изготвен писмен проект на тема „Виждане за развитието на Национален център по трансфузионна хематология за следващите три години (2014 г.-2016 г.)”.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление за допускане до конкурс, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; диплома за завършено образование по специалността „медицинска сестра”; удостоверение за трудов стаж по специалността или копие от трудовата книжка; медицинско свидетелство; медицинска справка от психодиспансер; свидетелство за съдимост; документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; здравен проект на тема „Виждане за развитието на Национален център по трансфузионна хематология за следващите три години (2014 г.-2016 г.)”.

Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик се подават  в отдел „Деловодство и Личен състав” в  30-дневен срок от публикуването на обявата. Срокът за подаване на документи е до 11.06.2013 г. , 15.30 часа.

За справки: тел. 02/ 92-104-62; факс 92-104-19.

  

Изготвил:

/Е.Стоянова-Служител ЧР/