Банер
Начало За нас Отчети Годишни отчети за 2018 г.
Годишни отчети за 2018 г.

Уважаеми колеги,

 

Публикуваме актуализирани формуляри за месечните отчети по чл.36, ал.4 от ЗККК и чл.6, ал.4 от Наредба на МЗ N29 от 19.07.2004 г.

Срокът за изготвяне и изпращане на отчета в НЦТХ е до 25 януари 2019 г.

Моля отчетът да бъде придружен от текстоален анализ, който да се посочи:

 

 1. Колко пъти средно в годината даряват платените кръводарители;
 2. Моля да уведомите за изпълнението на заповед № РД-09-456/23.08.1996 г. на МЗ относно осигуряването и поддържането на неприкосновени запаси, необходими за лечението на пострадали при бедствени ситуации и предложение за промяна на критериите и количествата;
 3. Да се посочат количествата бракувани пластмасови сакове за кръвовземане,ако има такива, по причини за бракуване:
  • преди кръвовземане;
  • по време на кръвовземане.
 4. Да се посочат точните количества бракувани кръв и кръвни съставки, по причини, невлизащи в раздел XIII.
 5. Да бъде приложен отчтет за дейността на Болничните комисии по кръвопреливане за ОТХ и ЛТХ.

 

За спестяване на неудобствата при обработката на отчетите и за избягване на недоразумения, моля при попълването на таблиците да се спазват следните условия:

 1. Таблиците да се попълват на компютър;
 2. Да се пише само това, което се изисква;
 3. Допълнителна информация (всичко, което не е изрично описано в бланката) да бъде включена в текста на текстуалния анализ или като приложение към него;
 4. Съдържанието да отговаря точно на условието;
 5. Да се пише точно на определеното за целта място;
 6. Да се попълват всички полета – непопълнените се приемат за „0” /нула/.
 7. Да се спазват мерните единици:
 • Литър – естествени (положителни) числа с 3 знака след десетичния знак;
 • Единица – естествени (положителни) цели числа;
 • Брой – естествени (положителни) цели числа.

Хартиеното копие и текстуалният анализ да се изпращат с придружително писмо, адресирано до доректора на НЦТХ!
Годишните отчети трябва да бъдат изпратени в НЦТХ  до 25.01.2019 г.

Обобщебите годишни отчети трябва да бъдат изпратени в НЦТХ  до 15.02.2019 г.  по електронна поща или на
електронен носител.

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo