Банер
НЦТХ обявява 3 места за специализант

ОБЯВА

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 44 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за следните места за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности, утвърдени в бази за обучение:

         „Лекар специализант по ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ – 3 места;

            В съответствие с изискванията на чл. 17 от същата Наредба, местата за специализация се заемат по реда на чл. 11, ал. 1, т.1 в рамките на календарната година, за която са утвърдени.

 

С изменението в наредбата отпада задължението на специализантите, обучавани на МФД да работят задължително на определеното място за срок от 3 години.

            Редът за заемане на мястото е регламентиран в чл.47б на Наредба №1.

         Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика (Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя при поискване на всеки кандидат на посочена от него електронна поща):

  • заявление – свободен текст;
  • диплома за завършено висше образование;
  • приложение към дипломата с оценки от изпитите по учебния план;
  • автобиография – европейски формат;
  • препоръки, в случай че кандидатът има издадени такива.

           Подаване на документи за участие в конкурса:

           Кандидатите подават документи за участие в конкурса в отдел „Човешки ресурси“ на НЦТХ в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – от 16.08.2023 г. до 18.09.2023 г. / 14:30 часа включително.

         Ред за провеждане на конкурса:

         Два етапа – допускане до конкурса и събеседване.

         Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.