Банер
НЦТХ обявява 3 места за специализант

ОБЯВА

 

Национален център по трансфузионна хематология обявява места за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.:

         „Лекар специализант по ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ – 3 места;

            Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено в „Деловодство“ на НЦТХ до 10.04.2023г.

 

С изменението в наредбата отпада задължението на специализантите, обучавани на МФД да работят задължително на определеното място за срок от 3 години.

            Редът за заемане на мястото е регламентиран в чл.47б на Наредба №1.

         Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.