Банер
НЦТХ обявява 1 място за специализант

ОБЯВА

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 46, ал.5 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за следните места за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности, утвърдени в бази за обучение:

         „Лекар специализант по ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ – 1място;

В съответствие с изискванията на чл. 17 от същата Наредба, местата за специализация се заемат по реда на чл. 11, ал. 1, т.1 от наредбата в рамките на календарната година, за която са утвърдени.

Съгласно чл. 48б, ал.4 от наредбата бъдещите специалисти имат задължение да започнат работа по придобитата специалност в избрани от тях лечебни заведения, определени по реда на чл.48г от наредбата, за срок от три години.

         Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика (Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя при поискване на всеки кандидат на посочена от него електронна поща):

• заявление – свободен текст;

• диплома за завършено висше образование;

• автобиография – европейски формат;

• препоръки, в случай че кандидатът има издадени такива.

 

           Подаване на документи за участие в конкурса:

           Кандидатите подават документи за участие в конкурса в отдел „Човешки ресурси“ на НЦТХ в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – от 10.02.2021 г. до 10.03.2021 г. / 14:30 часа включително.

 

         Ред за провеждане на конкурса:

         Два етапа – допускане до конкурса и събеседване.

         Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.