Банер

Със Заповед РД-01-15 от 04.02.2021 г.  на основание чл. 14, ал.1, т 1. от  Правилника за устройството и дейността на НЦТХ се утвърждава  Ценоразпис на изследванията, извършвани от НЦТХ по Договори за извършване на имунохематологични изследвания, сключени през 2021 г.

Ценоразписът е в сила до 31.12.2021 г.


  Цени на имунохематологичните изследвания на пациенти, извършвани в НЦТХ  

 

по ред

Наименование

Стойност

в лева

 

 

 

1.

Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод и Rh (D) антиген

18.00 лв.

2.

Определяне на Rh фенотип /CcDEe/ и Kell антиген                        

35.00 лв.

3.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и алоеритроантитела чрез аглутинационен тест)

25.00 лв.

4.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и   алоеритроантитела чрез ензимен тест)

50.00 лв.

5.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и алоеритроантитела чрез индиректен антиглобулинов тест) 

50.00 лв.

6.

Определяне имуноглобулиновата характеристика на фиксирани върху еритроцитите антитела (диференциран директен тест на Coombs с моноспецифични антиглобулинови серуми анти-IgG и анти-С)

25.00 лв.

7.

Тестове за съвместимост - за единица кръв

18.00 лв.

8.

Определяне специфичността на антиеритроцитните антитела и титър

32.00 лв.

9.

Определяне на титъра на имунни анти-А и анти-В антитела от клас IgG

25.00 лв.

10.

Изследване за наличие на анти-D антитела в имуноглобулини за имтравенозно приложение

50.00 лв.

11.

Изследване на наличие на анти-А и анти-В антитела в имуноглобулини за интравенозно приложение

50.00 лв.

12.

Венепункция

5.00 лв.

13.

Изследване за наличие на анти-А1 антитела

8.00 лв.

14.

Обработка на биологичен материал и екарисаж

 0.50 лв. 

за проба

15.

Скрининг за антиеритроцити антитела (авто- и алоеритроантитела чрез аглутинационен, ензимен и индиректен антиглобулинов тест)

100 лв. 

Забележка

проби, постъпили в НЦТХ след 13:30 ч. в работни дни, а в празнични и почивни дни 24 часа в денонощието, както и проби, постъпили в НЦТХ преди 13:30 ч. в работни дни, но маркирани с гриф "cito", "по спешност" или друг равнозначен, се заплащат по удвоени на горепосочените цени.

 

 

Изтегли актуализиран ценоразпис за 2021 г. pdf button