Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор”
01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор”

`Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

"Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договор”;

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

`1

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

27.07.2018 г.
2

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2018 г.
3

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2018 г.
4

 27.07.2018 г.
5

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -
zа преглед и за компютърна обработка;

 27.07.2018
6

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.10.2018
7

 01.10.2018
8

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
9

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
10

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.10.2018
11

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.10.2018
12

 

 03.04.2019
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo