Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции
01016-2017-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции

 

N
                 Заглавие  
  Дата на публикуване 
1 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 10.04.2017 г.
2 
 
 10.04.2017 г.
3 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 10.04.2017 г. 
4 
 
 10.04.2017 г. 
5 
 Съобщение за техническа грешка:

В образец № 6 „Ценово предложение за обособена позиция № .......” е допусната следната техническа грешка: в т.1 вместо „Предлаганата от нас цена включва всички разходи на представляваният от мен участник за изпълнение на поръчката - стойност на стоката, транспорт, такси, мита, застраховки, опаковка и други разходи на фирмата по извършване на крайната доставка до НЦТХ – гр.София и ЦТХ в страната” е посочено   „Цените включват всички разходи по доставката до НЦТХ (вкл.опаковане, транспортиране и др.), инсталиране, монтиране, въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала за работа с доставената апаратура».

Прилагаме нов образец № 6 на ценово предложение, в който е отстранена техн.грешка.

 13.04.2017 г.
6 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 05.05.2017 г.
7 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 05.06.2017 г.
8 
 
 08.06.2017 г.
Важно: Промяна в датата за отваряне на цени 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 09.06.2017 г.
10 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 16.06.2017 г.
11 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 22.06.2017 г.
12 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 22.06.2017 г.
13 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 22.06.2017 г.
14 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 22.06.2017 г.
15 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 22.06.2017 г.
16
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 26.06.2017 г.
17
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 01.09.2017 г.
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 01.09.2017 г.
19

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 01.09.2017 г.
20

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 01.09.2017 г.
21

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 01.09.2017 г.
22

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 04.09.2017 г.
23

 

 04.09.2017 г.
24

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.10.2017 г.
25

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.10.2017 г.
26

 

 19.10.2017 г.
27

 

 22.11.2017 г. 
28

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2017 г.  
29

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2017 г.  
30

 

 04.12.2017 г.  
31

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 04.12.2017 г.  
32

 04.12.2017 г.  
33

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 04.12.2017 г.  
34

 Към сайта на ВАС:

 23.05.2018 г.  
35

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.05.2018 г.  
36

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.05.2018 г.  
37

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.05.2018 г.  
38

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.05.2018 г.  
39

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.05.2018 г.  
40

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.07.2018 г.  
41

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 11.07.2018 г.  
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo