Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП 01016-2016-0001 Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции
01016-2016-0001 Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Обществена поръчка  с предмет периодичната доставка на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис по четири обособени позиции за нуждите на НЦТХ-гр.София и ЦТХ - гр.Плевен, гр.Пловдив, гр. Стара Загора и гр.Варна, както следва:

обособена позиция № 1 "Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип EЛИЗА";

обособена позиция № 2 "Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С – имуноблот";

обособена позиция №3 "Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции с хемилуминисцентна техника" и

обособена позиция № 4 "Консумативи за серотека (електромагнитни връхчета и полиетиленови плаки с капак)".

 

 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    11.02.2016 г.
   11.02.2016 г. 
   11.02.2016 г.
   28.03.2016 г.
5  28.03.2016 г.
6  28.03.2016 г.
7

Във връзка с допусната фактическа грешка в Протокол № 1 / 28.03.2016г. отразяващ работата на комисията по отваряне, проверка и констатиране наличието и съответствието на представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор”

 29.03.2016 г.
8

На основание  чл.33,ал.4 от ЗОП при подаване на офертата участникът "Ай Ви Ди България"ООД е представил декларация, в която е посочил, че частта от офертата му, съдържаща данни за производител, търговско наименование и каталожен № на оферираните консумативи има конфиденциален характер, тъй като представлява търговска тайна и изисква от възложителя да не я разкрива. В изпълнение на чл.33,ал.5 от ЗОП същата е заличена в протокол № 2 / 29.03.2016г.

 30.03.2016 г.
9

 04.04.2016г.
10

 04.04.2016г.
11

 25.04.2016 г.
12

 25.04.2016 г.
13

 25.04.2016 г.
14  25.04.2016 г.
15  25.04.2016 г.
16  25.04.2016 г.
17  16.05.2016 г.
18  16.02.2017 г.
19  16.02.2017 г.
20  16.02.2017 г.
21  16.02.2017 г.