Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9052224 - Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на НЦТХ
9052224 - Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на НЦТХ за период една година считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка".

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване 
1    07.04.2016 г.
2    07.04.2016 г.
3    07.04.2016 г.
4

Подписите на комисията и директора на НЦТХ са заличени на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП.

 21.04.2016 г.
5

На основание  чл.33,ал.4 от ЗОП при подаване на офертата участникът "Кукуда Груп"ООД е представил декларация, в която е посочил, че частта от офертата му, съдържаща данни за производител, търговско наименование на оферираните стоки има конфиденциален характер, тъй като представлява търговска тайна и изисква от възложителя да не я разкрива. В изпълнение на чл.33,ал.5 от ЗОП същата е заличена.

 05.05.2016 г.