Банер
Декларация

От служителите на Национален център по трансфузионна хематология – София

До:

Министър - председателя на Република България г-н Бойко Борисов

Председателя на Комисията поздравеопазване и младежта г-жа Даниела Дариткова

Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Служителите от НЦТХ – София подкрепяме колегите от РЦТХ – гр.Стара Загора.

С измененията в Закона за Държавния служител / ДВ бр.38 от 18.06.2012 г./, ни бе отнета възможността средствата от собствени приходи да бъдат разпределяни като допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

Ние не сме със статут на държавни служители.

До момента не е отменено Постановление на МС №367/29.12.2011г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г., в което чл.117, ал.1 ни дава право за разпределяне на допълнителни средства към трудовото възнаграждение за постигнати резултати.

Съгласно изменение и допълнение в Закона за Държавния служител &86, ал.1 "Индивидуалната основна месечната заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителни вноски за сметка на осигуреното лице,ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък."

Въпреки това при служителите от центровете по трансфузионна хематология се получи реално значително намаляване на личните доходи.

В центровете по трансфузионна хематология собствените приходи се формират от сключени договори за извършване на високо специализирани дейности.Тези не се формират от пациентски такси, глоби и др., а са реално изработени и за тях е положен висококвалифициран труд.Центровете по трансфузионна хематология нямат друг източник на средства, като например клинични пътеки. Резултатите от нашата дейност допринасят за повишаване на качеството на здравните услуги предоставяни от лечебните заведения.

В центровете по трансфузионна хематология на територията на България работят 483 служители. Техните заплати не са повишавани от 2008 г. Поради ниското заплащане от м. януари до момента в НЦТХ са напуснали 11 медицински специалисти. Липсата на адекватно и достойно заплащане, както и отнетата възможност за получаване на възнаграждения за постигнати резултати прави не атрактивна тази тежка и отговорна медицинска специалност. Не случайно през последните две години на държавните изпитни сесии не се яви нито един лекар за придобиване на специалност по трансфузионна хематология.

Трансфузионната система от 2000 г. е изцяло реформирана и хармонизирана с изискванията на ЕС, както в нормативните уредби , така и като методи на работа в областта на кръвовземането, диагностиката и преработката на кръв и кръвни съставки. Дефицитът на кадри в трансфузионната система ще затрудни ежедневната работа в цялостната системата на здравеопазване, а в случаите на аварии, природни бедствия, атентати и катастрофи, липсата на достатъчен и добре обучен персонал и бързи и адекватни действия би било фатално за цялото ни общество.

За да не допуснем това да се случи поради загуба на изградените специалисти от Центровете по трансфузионна хематология, ние служителите в НЦТХ се присъединяваме и подкрепяме исканията за достойно и адекватно заплащане на този високо специализиран труд чрез възстановяване възможността за разпределяне на възнагражденията за постигнати резултати.

Служителите на Националния Център по трансфузионна хематология.

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo